Med över 80 års erfarenhet som bostadsrättsföreningsspecialist vågar vi påstå att vi vet vad våra kunder önskar av sin förvaltare. Det ska vara enkelt och tryggt att ta ansvar för fastigheten, föreningen och de boende.

Våra kunder vill helt enkelt få tid över till andra intressen, utan på bekostnad av kvalité, kontroll och långsiktighet


PERSONLIGA OCH TILLGÄNGLIGA

Vi kundanpassar förvaltning efter föreningens förutsättningar och behov. Genom stöd, rådgivning och förbättringsförslag har vi föreningens utveckling i fokus.

En nära kontakt med er som kund är avgörande för bästa resultat. Därför tilldelas ni en kundansvarig. Denne blir föreningens kontaktperson som ni har löpande kontakt med via telefon, mail och genom Fastum Direkt. Utöver det dagliga arbetet med rådgivning och löpande redovisning försöker kundansvarig alltid möta de behov som uppstår. Det kan till exempel handla om att erbjuda möjlighet till upphandling av lån, vara ordförande på årsstämma, flerårsbudget eller lotsa vidare till vår tekniska förvaltning eller husjurister när dessa frågor är aktuella.


URVAL AV VÅRA TJÄNSTER

KUNDANSVARIG EKONOM

I teamet finns en kundansvarig, en hyres- och avgiftsadministratör och en försäkringsspecialist.

HANTERING AV GARAGE- OCH PARKERINGSKÖ

Oavsett om ni har kvarstående byggmoms på ert garage eller ute efter en smidig parkeringshantering har vi lösningen för er.

UPPRÄTTANDE AV FLERÅRSBUDGET

En fleårsbudget är ett bra instrument när man vill veta hur kommande underhåll kommer belasta föreningens ekonomi

ROJEKTREDOVISNING

Ett projekt lever förhållandevis en kort tid, därför är det extra viktigt att den ekonomiska uppföljningen sker löpande med projektet.

UPPRÄTTANDE AV KONTRAKT PÅ HYRESLOKAL ELLER GARAGE

Att hyra ut lokaler är en viktig intäkt för många föreningar. Då är det viktigt att avtalen är utformade på bästa sätt och att uppsägningstider och omförhandling bevakas.

UPPRÄTTANDE AV LIKVIDITETSBUDGET

En likviditetsbudget är viktig för att säkerställa betalningsförmåga speciellt om föreningen har pågående projekt.

KUNDPORTAL

FastumDirekt underlättar tillvaron i din förening. Kundportalen förenklar styrelsearbetet och gör det möjligt att jobba när som helst på dygnet.


DIGITALISERA DOKUMENT

Minska mängden papper i styrelserummet och få dokumenten mer lättillgängliga. Som styrelseledamot är det väsentligt att alltid ha tillgång till relevant information och dokumentation för att kunna sköta uppdraget så bra som möjligt. Däremot ska frånträdande ledamöter inte ha tillgång till historiska dokument när de inte längre ingår i styrelsen.

FÅ KONTROLL ÖVER STYRELSENS DOKUMENT

Vi ser ofta att styrelser fortfarande har många dokument i pappersform, det är heller inte helt ovanligt att mailen används i styrelsearbetet. Filer skickas och delas mellan ledamöternas privata maillådor. Detta arbetssätt gör att det blir helt omöjligt att få kontroll över styrelsedokumentens flöden och dessutom olämpligt med tanke på personuppgiftshantering och GDPR.

Dokument laddas upp i Fastum Direkt
Vi scannar, namnger och sorterar från era pärmar för att ladda upp i vår kundportal Fastum Direkt. Filerna läggs i pdf-format och vi använder teknik så texten i dokumenten blir sökbar. Om filer levereras digitala laddas de upp med sitt redan befintliga namn.

Sittande styrelse har tillgång till dokumenten
Hanteringen genom Fastum Direkt ger kontroll att styrelsens dokument når rätt personer.

Bättre överskådlighet och tillgänglighet
Dokumenten är framtidssäkra, när nya tekniska lösningar kan komma att användas konverterar vi över dokumenten. Kostnad för tjänsten 475 kr exkl. moms per timme, eller enligt gällande prislista. Material i A3 format innebär en extra kostnad. Budkostnad för att förflytta materialet tillkommer. Vill kund ha tillbaka materialet efter scanning behöver det meddelas.