FÅGLAR SOM STÖR - STÖR TILLBAKA

Vid vårens  ankomst börjar fåglarnas häckningsperiod. Inte helt sällan söker de sig då till områden på och omkring byggnader och orsakar störning genom läten och nedsmutsning. De kan även attackera förbipasserande när de så småningom vill försvara sina ungar. Fastigheten kan fara illa genom tilltäppta hängrännor och större fågelarter kan lossa takpannor.
Det bästa för alla - både människa och fågel är att fåglarna söker sig till mer lämpade platser att bygga sina bon. Arbeta förebyggande för att störa fåglarna.

Förebygg problem
• Ta hjälp av skadedjursbekämpare som kan inspektera tak och ta bort eventuella gamla tomma bon.
• Se till att soptunnor och papperskorgar är försedda med bra lock.
• Informera boende att inte mata småfåglarna på balkongen eller andra platser nära era byggnader. Risken är att maten lockar till sig större fåglar som duvor och måsar.
• Informera boende att aldrig lämna en soppåse på annat ställe än där den ska vara.

Åtgärder för att störa fåglarna
• Sätt upp så kallade fågelpiggar där fåglarna gärna sitter som t.ex på lampor, skyltar och plana ytor.
• Spänn upp nät över prång och öppna ytor som kan vara lockande för fåglarna.
• Vajer eller lina kan spännas på taket och på så sätt förhindra att fåglarna landar där.
• Använd fågelskrämmor som finns av olika typ, t.ex med ljud, rörliga och rovfågelattrapp.

Att tänka på
• Fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder om det föreligger risk eller olägenhet för människors hälsa.
• Vid häckningssäsongen (1 april till 31 juli), är fåglarna fredade, bon och ägg får då ej plockas bort. Finns undantag då fåglarna kan anses ”orsaka allvarlig skada”, som t.ex vid återkommande problem med fåglar som måsar och kråkor kan bon med eventuella ägg tas bort tidigt på våren innan äggen kläcks.
• Måsar kommer tillbaka år efter år till samma häckningsplats, så när de är etablerade är de svåra att bli av med.
• Vid stora svårigheter - ta hjälp genom en skadedjursbekämpare.

Skrivet 2021-03-24