VI KAN IMD OCH MÄTDATA INSAMLING

IMD- LÄGENHET

IMD- EL

Vid individuell mätning av el knyts alla boende till ett gemensamt elavtal. Detta leder till lägre fasta kostnader då nätbolaget endast kan ta ut en nätavgift.

IMD- VATTEN

Att mäta vatten individuellt innebär en rättvisare debitering då boende endast betalar för det de förbrukar. Medlemmarna kan även själva påverka sin förbrukning och på så vis sänka sina kostnader.

IMD- VÄRME

IMD ökar medvetenheten hos boende och motiverar dem till att spara in på förbrukningen. För er Brf leder detta till sänkta energikostnader och nöjdare medlemmar.

IMD- LADDBOXAR

Det finns idag ett stort utbud av olika laddoperatörer på marknaden med olika lösningar. Oftast kan vi kvalitetssäkra dessa för avisering.

KVALITETSSÄKRING MÄTARAVLÄSNING

När mätdata samlas in från andra leverantörer kvalitetssäkrar vi underlagen innan dessa importeras till avgifts- och hyresavier

Nya IMD-krav införs 2021
SÅ PÅVERKAS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

REGERINGEN INFÖR KRAV PÅ IMD (INDIVIDUELL MÄTNING OCH DEBITERING) AV VÄRME OCH VARMVATTEN FÖR VISSA DELAR AV DET BEFINTLIGA FLERBOSTADSBESTÅNDET FRÅN 2021 MED MÖJLIGHET TILL UNDANTAG.

Regeringen har efter kritik från EU-kommissionen beslutat om nya regler kring IMD för värme och varmvatten. Reglerna införs redan nu, men först 1 juli 2021 gäller krav på individuell mätning och debitering av värme i vissa befintliga bostadsfastigheter. Motsvarande krav för varmvatten kommer att gälla alla flerbostadshus, men endast i samband med vissa ombyggnationer.

Flerbostadshus som omfattas av krav på IMD värme
De nya reglerna om IMD värme gäller för befintliga flerbostadshus med en energiprestanda enligt energideklaration som överstiger följande värden:

180 kWh/m2 och år i flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län
200 kWh/m2 och år i flerbostadshus i övriga län.
De nya reglerna beräknas omfatta cirka 14 procent av flerbostadshusen.

Krav på installation av IMD varmvatten för alla flerbostadshus vid vissa ombyggnader
När ett flerbostadshus renoveras ska utrustning för individuell mätning och debitering av varje lägenhets förbrukning av varmvatten installeras om ombyggnaden innefattar nya installationer eller väsentliga ändringar av befintliga installationer för tappvarmvatten.

Möjlighet till undantag från krav på IMD
För berörda flerbostadshus finns möjlighet till undantag från kravet på IMD värme och varmvatten. Undantag medges om:
• IMD-utrustning för värme eller varmvatten behöver inte installeras om det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås.
• IMD värme behöver inte installeras om andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre primärenergital än gällande gränsvärden.
Det är upp till enskild fastighetsägare att påvisa att man uppfyller förutsättningar för undantag.

Vägledningar tas fram
Boverket kommer att ta fram föreskrifter för att förtydliga bland annat hur tillsynen ska ske, vilka ombyggnadsfall som utlöser krav på IMD varmvatten, vad som godtas för att fastighetsägare ska påvisa att undantag bör medges, med mera.

MOMS PÅ EL, VATTEN OCH GAS


MOMS SKA LÄGGAS PÅ EL, VATTEN OCH GAS SOM INTE INGÅR I AVGIFT ELLER HYRA

El, gas eller vatten som inte ingår i hyran och debiteras efter förbrukning, ska inte längre vara momsfritt. Det har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en dom från 3 december 2019, som därmed ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked från tidigare under 2019.

Skatterättsnämnden lämnade förhandsbesked om IMD våren 2019
Fastighetsägarna låg tillsammans med SABO, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och HSB bakom ansökan till Skatterättsnämnden om att utreda om individuell mätning och debitering (IMD) av el och vatten ska vara momsfritt eller momspliktigt. Detta efter att Skatteverket i ett ställningstagande 2018 ansåg att hyresvärdar ska lägga moms på el-, gas- eller vattenförbrukning om förbrukningen inte ingår i hyran och debiteras separat.

Skatterättsnämnden ansåg att el och vatten är en nödvändighet för att kunna använda lägenheten som bostad och ska betraktas som en helhet, även om individuell mätning och debitering av vatten och el görs. Därför ska IMD även fortsättningsvis vara undantagna från moms anser Skatterättsnämnden.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens besked
Högsta förvaltningsdomstolen har nu dömt i målet avseende moms och IMD. Högsta förvaltningsdomstolen instämmer i Skatteverkets bedömning, vilket betyder att el, vatten och andra nyttigheter som debiteras efter individuell mätning ska faktureras med moms.

Hyresvärdar bör debitera moms på IMD från januari 2020
Skatteverket anser att moms på IMD ska redovisas från och med mars 2018.

I samband med att ansökan om förhandsbesked gavs in hösten 2018 lämnade Fastighetsägarna allmänna råd om hur momsfrågan skulle hanteras i avvaktan på besked.

Avdragsrätt för ingående moms prövas av Skatterättsnämnden
Frågan om rätt till avdrag för moms på inköp och installation av el- och vattenledningssystem avgjordes inte av Högsta förvaltningsdomstolen utan ska nu först prövas av Skatterättsnämnden. Fastum återkommer med mer information när vi har fått besked om hur avdrag ska hanteras.

FASTUM HANTERAR MOMSFRÅGAN ÅT ER FÖRENING



Vad innebär detta för er förening?
Vi på Fastum har avvaktat med omställningar i väntan på att frågan skulle redas ut. Då det nu tyvärr står klart att moms ska debiteras på IMD så innebär det därför vissa förändringar för er förening. Till följd av beslutet så måste nu er förening börja debitera
ut moms för förbrukningen på avierna till boende. Vi kommer såklart att administrera de nödvändiga omställningar som krävs för att er förening ska följa rådande skatteregler och se till att ni kommer igång med moms på IMD till kvartal 2. Vi vill därför
uppmärksamma er på att det kommer tillkomma en kostnad för tidåtgången vid omställningen på er nästa arvodesfaktura.

Vad innebär detta för era boende?
Kostnadsmässigt kommer det inte att innebära någon förändring för era boende. Varje boende kommer nu att få med en momspost på sina avier avseende momskostnaden för förbrukningen men slutsumman blir densamma som tidigare. Summan av kostnaden och momsen kommer alltså att bli samma enhetspris som ni har haft tidigare, men fördelas på två separata poster.