Lagändringar som påverkar bostadsrättsföreningar från och med 2023-01-01

Den första januari trädde ett antal lagändringar i kraft som kommer påverka er i bostadsrättsföreningens styrelse. Ett par av dessa lagändringar medför att föreningarna bör uppdatera sina stadgar i år för att vara förenliga med rådande lagstiftning.

Lagändringar som påverkar stadgarna

Renoveringar och ändringar i bostadsrättslägenhet
•Precis som tidigare måste en medlem som önskar göra vissa former av renoveringar eller ändringar i sin bostadsrättslägenhet söka tillstånd hos styrelsen. Nytt är dock att den medlem som inte är nöjd med styrelsens beslut kan få detta prövat i hyresnämnden. Nytt är också att den medlem som utan tillåtelse gör en ändring eller renovering som påverkar brandskyddet, ventilationen eller dylikt kan sägas upp på förverkansgrund. Detta innebär att styrelsen kan avsluta medlemskapet om påverkan inte är att anse som ringa, och medlemmen inte återställer efter uppmaning.

• Om en lägenhet har särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden skall alltid tillstånd inhämtas innan ändring eller renovering utförs som riskerar att påverka dessa värden.

En medlem – En röst
• Förstärkning har gjorts i lagen avseende medlemmarnas rösträtt på stämman. Det är inte längre tillåtet att göra avvikelser från principen om lika rösträtt. Enda undantaget är vid begränsning av rösträtten i det fall medlem innehar lägenhet som främst används för förvaring, exempelvis ett lager eller garage. Detta innebär att varje medlem har en röst, om flera medlemmar äger en lägenhet tillsammans har ägarna gemensamt en röst.

Lagar som påverkar bostadsrättsföreningar

Årsredovisningen (årsredovisningslagen) OBS! Nya regler från 2023-01-01,  påverkar dock inte boksluten som görs för bokföringsåret 2022 utan från och med bokslut för år 2023.
• Årsredovisningen måste innehålla en kassaflödesanalys.

• Om det ekonomiska resultatet är negativt måste det av årsredovisningen framgå vilka möjligheter föreningen har framåt att klara av dess ekonomiska åtaganden.

• Årsredovisningen måste redogöra för föreningens räntekänslighet.

• Årsavgift, skuldsättning, sparande och energikostnad ska per kvm framgå av årsredovisningen.

Mäklarbild (fastighetsmäklarlagen)
• I mäklarens objektsbeskrivning måste det framgå exakt vilka utrymmen som ingår i bostadsrätten. Detta avser således inte utrymmen bostadsrättsinnehavaren har möjlighet att nyttja, utan utrymmen som följer med vid köpet av bostadsrättslägenheten. Exempel på detta kan vara förråd eller terrass.

• Bostadsrättslägenhetens indirekta nettoskuld måste framgå av objektsbeskrivningen, med andra ord hur stor del av föreningens skuldsättning som belastar lägenheten.

Övriga lagar som påverkar nyproducerade bostadsrättsföreningar

Krav på upplåtelseavtalet
• Krav har förstärkts avseende upplåtelseavtalet skriftliga utformning. Av avtalet måste parternas namn, lägenheten och övriga utrymmen samt och belopp såsom insats, årsavgift och eventuell upplåtelseavgift framgå.

• Krav om att upplåtelseavtalet skall specificera samtliga ytor utanför bostadsrättslägenheten som ingår i avtalet införs.

• I upplåtelseavtalet skall ett bestämt tillträdesdatum finnas specificerat om tillträdet inte sker i samband med avtalets undertecknande. Den som köpt en bostadsrättslägenhet i nyproduktion och som drabbas av förseningar i byggprojektet kan ha rätt till skadestånd, nedsättning av årsavgiften, och i vissa fall möjlighet att avsäga sig bostadsrätten.

Förhandstecknare
• Bostadsrättsföreningar har möjlighet att teckna förhandsavtal med köpare (förhandstecknare), med syfte att upplåta lägenheten vid ett senare tillfälle. Förhandstecknaren måste då skriftligen erhålla erbjudandet inklusive alla avtalsvillkor och ges minst en veckas betänketid. Upplåtelsen får inte avse ett tidsintervall om mer än tre månader.  

Pandemilagen
• Föreningarna behöver ha kännedom om att pandemilagen nu är upphävd. Detta innebär att det inte längre är tillåtet att hålla föreningsstämman helt digital. För föreningens årsstämma går det bra att hålla en hybridvariant, men fysisk lokal i den kommun där föreningen har sitt säte måste erbjudas medlemmarna.