Nya regler för bostadsrättsföreningar

Ändringar i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli. Se en sammanställning av förändringarna nedan. Mer information kring ämnet kommer framöver publiceras på Fastum direkt.
Medlemsförteckning - reglerna kring medlemsförteckningen utökas och preciseras. Fastum hanterar redan idag medlemsförteckningen enligt den nya bestämmelsen.
Kallelse till föreningsstämma  - ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Får utfärdas senare om så framgår i era stadgar, dock senast två veckor före stämman. Årsredovisning och revisionsberättelse ska vara tillgängliga för medlemmar senast två veckor innan årsstämman.
Jäv - reglerna kompletteras med en bestämmelse om att en styrelseledamot inte ska handlägga avtalsfrågor mellan föreningen och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda.
Elektroniska hjälpmedel - för att dessa ska få användas för informationsspridning till medlem förutsätts bl. a att föreningsstämma har beslutat om det och att medlem har samtyckt till det.