Vad är en underhållsplan?

Underhållsplanen är en uppsamling av information om byggnadsdelarnas åtgärdsbehov över en viss vald tid, och kostnader för dessa. Underhållet i planen är av en återkommande och förutsägbar art med en period av mer än ett år.

Planen för det yttre och periodiska underhållet är ryggraden i fastighetens långsiktiga ekonomiska planering.

Fastums underhållsplan sträcker sig över en vald period, vanligen 50 år.


Syftet med planen är att föreningen ska:

+  Vara förberedd på kommande arbetsuppgifter
+  Kunna jämna ut slitaget och underhållskostnaderna över husets livslängd
+  Känna till det årliga avsättningsbehovet
+  Skapa trygghet och en rättvis självkostnad för boende över husets livslängd
+  Kunna följa upp och omprioritera åtgärder
+  Underlätta revisorns bedömning om lämplig storlek på fonderade medel och avsättningar
+  Kunna höja kreditvärdigheten.

” Såklart ska alla som nyttjar huset också ta kostnader för sitt slitage. Underhållsplanen ger ett bra underlag för budget och underlag för rätt avspeglade årsavgifter ”

Vem har nytta av underhållsplanen?

 • +  Styrelsen: arbetsredskap för den långsiktiga underhållsplaneringen
  +  Förvaltaren: kom ihåg-lista och prioriteringsredskap
  +  Ekonomen: analysmaterial för finansieringsstrategi
  +  Revisorn: avstämningsmaterial vid kontroll av föreningens status
  +  Kreditgivaren: underlag vid kreditbedömning
  +  Bostadsköparen: informationsmaterial om framtida kostnadsläge och åtgärder